Mục lục truyện kinh dị

Ti?ng kh�c trong nh� x�c (Nguy?n Xu�n Quang)

-�ng n?i ?i! �ng n?i ?i! C� ?i?n tho?i�
T�i v?n n?m y�n tr�n gi??ng, c? g? g?c ngh? th�m ???c gi�y ph�t n�o hay gi�y ph�t ?�. M?y ng??i sinh vi�n ngo?i tr� ?�n em v?n th??ng g?i c�c ?�n anh n?i tr� b?ng c�i danh t? v?a k�nh tr?ng v?a di?u c?t ?�.
-Anh tr? l?i ?i?n tho?i h? t�i ?i.
-Nh?ng ph�ng nh?n b?nh mu?n n�i chuy?n th?ng v?i anh…

_________________________________________________________________
Ánh lửa ma (Nguyễn Đình Khánh)

�nh l?a ma c� h�nh d?ng m?t ng?n l?a nh? xu?t hi?n tr�n ???ng ?i c?a ?�m tang.� Nh?ng ng??i c� ?? can ??m t?i g?n �nh l?a ma s? c� th? th?y m?t ng??i s?p ch?t.� L?a xanh b�o hi?u c�i ch?t c?a tr? con v� l?a v�ng d�nh cho ng??i l?n…

_________________________________________________________________
Duy�n ma (Nguy?n Vy T�y)

Vinh th? ng??i kh�ng d�m ngh? ti?p, v� c�ng ngh? ch�ng l?i c�ng c?m th?y gi?a hai ng??i h�nh nh? ?� c� m?t s?i d�y v� h�nh r�ng bu?c. Sau khi ?n c?m xong v� �tr�nh b�o� ?? m?i chuy?n ?n h?c ? Saig�n v?i b? v� m? th� ?� qu� n?a khuya, Vinh c?m c�i ?�n d?u tr? v? ph�ng v� ??t l�n gi?a b�n, v� khi ch�ng ??nh ?i t?i ?? s?p l?i c�i m�i l� che khung c?a s?, th� Vinh nh�n th?y m?t b�ng tr?ng l??t qua v� m?t lu?ng gi� l?nh cu?n theo…

_________________________________________________________________
B�n tay kh? (W. W. Jacobs)

?�ng v�o l�c ?� c� ti?ng g� c?a th?t nh?, l�n l�t cho n�n ti?ng ??ng r?t nh?, g?n nh? ?? l?n ?? cho ng??i nghe th?y. H?p qu?t r?i kh?i b�n tay �ng White. �ng ??n ch?t s?ng, h?i th? c?a �ng ng?ng l?i cho ??n khi ti?ng g� c?a l?i vang l�n l?n n?a. B?y gi? �ng m?i quay l?ng l?i ?? ch?y v? ph�ng ng?, ?�ng c?a th?t nhanh.

_________________________________________________________________
Ti?ng g�o trong ?�m (Nguy?n Th? Ng?c Nhung)

C? ?�m ng?i ??i ?n nh?n. Tim t�i ch?a h?t h?i h?p ??p th�nh th?ch th? nh? b?t c? ng??i n�o ng?i g?n c?ng ??u c� th? nghe ???c nh?p ?y. Phong n?m tay t�i. Tay Phong ??m m? h�i v� l?nh. T�i ph?i ng?i b?t v� khom l?ng, hai ??u g?i co ??ng c?m, g?n l?n trong l�ng Phong…

_________________________________________________________________

X-UA-Compatible: chrome=1