Mục lục thơ, truyện ghi âm (nhiều tác giả)

MTG - ( Tu?n - M�u Th?i Gian) (08/31/2010)

S?i nh? ?i hoang
Gi?c m?ng ng�y

Qua ng� nh� em
?�a hoa v�ng b�n b? d?u

�_________________________________________________________________
Nh? m? - NMH (08/21/2010)

M? ?i, d�i su?t m?y ng�y
Sao con nh? M? th? n�y, M? ?i !!!
?� h?n b?n ch?c n?m r?i
�m d??ng hai ng? ng?m ng�i bi?t ly…

_________________________________________________________________
Chi?c xe bu�t m�u xanh (?o�n Th?ch Bi�n) (06/29/2010)

Nghe n�ng khen, h?n ch?t ?? m?t. M� h?n ?� ch?t t? l�u, h?n ?�u c�n c� d?p ?? t?ng hoa b�o bi?u. H?n mua hoa ?? t?ng c� em g�i c?a m?t th?ng b?n h?c c�ng l?p…

_________________________________________________________________
M? th??ng y�u (P.L.C.N.) (05/09/2010)

M?t ??i m? th�n c� l?n l?i, ch?a m?t l?n con th?y m? th?nh th?i, ch?a m?t l?n con nghe m? th? than. Th?c khuya d?y s?m, ch?t v?t ch?m b?a s�ng, t�nh to�n lo b?a chi?u, ch?a xong mi?ng c?m l?i ??n t?m �o�V?i m�nh, m? d� x?n, chi li, nh?ng v?i con c�i, bao gi? m? c?ng h�o ph�ng…

_________________________________________________________________
Nh�n v?t n? c?a t�i (Nguy?n Nh?t �nh) (04/03/2010)

?ang n�i, v? t�i ??t nhi�n ng?ng b?t.�T�i ng� l�n v� b?t g?p n�t m?t cau c� c?a c� ta. L?p t?c t�i s? l�n c�nh tay v? t�i v� h?i gi?ng b?i r?i:
- Em sao v?y ?
Kh�ng ?? � ??n c? ch? �u y?m c?a t�i, c� ta tr?n m?t:
- H?nh n�o ?�y ?

_________________________________________________________________
T�m h?n c?a bi?n (Minh Ch�u) (02/04/2010)

Bi?n c� ??n n�n bi?n bu?n d?y s�ng
Ng??i c� ??n n�n n�i ch?ng th�nh l?i
Ngo�i tr�ng kh?i thuy?n v?a ra c?a bi?n
Cu?i ch�n tr?i m?t b�ng nh?n m� kh?i�

_________________________________________________________________
C� c�nh chu?n n�o tr�n vai em? (Trang H?) (01/26/2010)

Th??ng ?? n�i: �Ta c� th? cho ng??i con y�u t?nh d?y, nh?ng con ph?i ?�nh ??i ba n?m h�a chu?n chu?n, con b?ng l�ng kh�ng?��Kh�ng ch?n ch? ch�ng trai v?i ?�p: �Con b?ng l�ng.�

_________________________________________________________________
M?i t�nh “ch�n” (Chi�u Ho�ng) (11/21/2009)

?� l� m?t ti?m b�n s�ch b�o. B�n trong k� nh?ng k? ?? c? man ?? lo?i s�ch. Ngay b�n h�ng c?a ra v�o, k� m?t c�i t? ki?ng b�y bi?n nh?ng m�n ?? trang tr� b?ng crystal, b�t, t??ng Ph?t v� nh?ng d?ng c? treo trong xe…

_________________________________________________________________
Vi�n ng?c trai (Hoang Vu) (10/06/2009)

Nh? l� n?a gi?c m? xanh Ng? r?ng qu�n nh?ng kh�c quanh ??i m�nh Ho�ng h�n ng? gi?c b�nh minh L� r?i thu l?i h?i sinh m�a v�ng…

_________________________________________________________________
Lunch date (Ho�i Y�n) (09/22/2009)

- M?i g?n 11 gi? tr?a, t�i ?� v?i v�ng ?�ng c�i laptop l?i, m? ng?n k�o, l?y c�i t�i x�ch, s?a so?n ?i.� �ng M? gi� ng?i k? b�n, gi? tay nh�n ??ng h?, h?i: - �?i ?�u s?m v?y?�

_________________________________________________________________
Xem Ti?p�� [ 2, 3 ]

X-UA-Compatible: chrome=1