Tình khúc chiều mưa

Tình chết không đợi chờ !
Tình xa ai nào ngờ !
Tình đã phai nhạt màu, còn đâu ?!

Tình trót trao về người
Thì dẫu lỡ làng rồi
Người hỡi xin trọn đời, lẻ loi !

NGUYỄN ÁNH 9

Vy

download


Comments are closed.

X-UA-Compatible: chrome=1